پرینت

مشخصات نشریه

صاحب امتیاز و مدیر مسؤل
دکتر علی اسدپور
سردبیر
Dr asadpour 1  دکتر علی اسدپور، دکتری معماری منظر (مشاهده رزومه)
دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مدیرگروه معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران
تخصص اصلی: منظر شهری  /  ایمیل: asadpourali [at] yahoo.com / asadpour [at] shirazartu.ac.ir
اعضای هیأت تحریریه
Dr Faizi  دکتر محسن فیضی (استاد)، دکتری معماری منظر (مشاهده رزومه)
استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تخصص اصلی: منظر  /  ایمیل: mfaizi [at] iust.ac.ir
Dr behzadfar  دکتر مصطفی بهزادفر (استاد)، دکتری طراحی شهری (مشاهده رزومه)
استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تخصص اصلی: طراحی شهری /  ایمیل:  behzadfar [at] iust.ac.ir
Dr Mozaffar  دکتر فرهنگ مظفر (دانشیار)، دکتری معماری (مشاهده رزومه)
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تخصص اصلی: معماری  /  ایمیل: f.mozaffar [at] aui.ac.ir

Dr zandieh  دکتر مهدی زندیه (دانشیار)، دکتری معماری منظر (مشاهده رزومه)
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
تخصص اصلی: معماری منظر  /  ایمیل: Mahdi_Zandieh [at] yahoo.com

Dr mahdizadeh1  دکتر فاطمه مهدیزاده سراج (دانشیار)، دکتری مرمت (مشاهده رزومه)
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تخصص اصلی: مرمت و نگهداری بناها و بافتهای تاریخی- فرهنگی/  ایمیل: mehdizadeh [at] iust.ac.ir

dr dulabi1 دکتر پویا دولابی (استادیار)، دکتری طراحی شهری (مشاهده رزومه)
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
تخصص اصلی: بازآفرینی و باززنده سازی شهری /  ایمیل: pouya.doulabi [at] yahoo.com

Dr khakzand دکتر مهدی خاکزند (استادیار)، دکتری معماری منظر (مشاهده رزومه)
استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
تخصص اصلی: منظر /  ایمیل: mkhakzand [at] iust.ac.ir 

ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسن طیبی (دکتری زمین شناسی)
دکتر امیر حسین عسکری (دکتری طراحی شهری)

ویراستار علمی
 دکتر علی اسدپور
امور اجرایی، فروش و چاپ
امور اشتراک: هادی نیکونام نظامی
امور اجرایی: هاجر اسدپور
امور چاپ: قاسم کشاورزی