پرینت

شناسایی نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویّت شهری (نمونه موردی: شهربابک)

امینه زینلی قطب آبادیmail مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک، کرمان، ایران.

چکیده
در دهه‌های اخیر با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، رشد و توسعه شهرها نیز روندی شتابان به‌ خود گرفته است. شهرسازی و معماری امروز، فارغ از اقلیم، فرهنگ و موقعیّت جغرافیایی به صورت یکنواخت و مشابه، در نقاط مختلف، در حال شکل‌گیری است. ایجاد محیط‌های مصنوع و به دور از معنا، کاهش تعاملات اجتماعی، از میان رفتن حس تعلّق شهروندی و بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به محیط زندگی‌شان، از جمله پیامدهای کم‌توجّهی به ابعاد هویّتی شهرها می‌باشد. در این راستا این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت بخش شهربابک انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه، به کمک نرم افزارSPSSو با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر این اساس نتایج زیر حاصل گردید. میزان علاقه ساکنین به شهربابک با استفاده از مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفت و در مجموع 45.8 درصد از پاسخ‌دهندگان میزان علاقه خود به شهربابک را زیاد اعلام کرده‌اند که این میزان بسیار بالاتر از حدّ انتظار بود. در سنجش رابطه میان مدّت زمان سکونت و تعلّق مکانی ساکنین سطح معناداری sig در آزمون تاوکندال‌بی برابر با 0.00 می‌باشد، بنابراین وجود رابطه میان دو متغیّر تأیید می‌گردد. از طرف دیگر ضریب همبستگی در آزمون تاوکندال‌بی برابر با 0.191، به دست آمد. بدین معنی که براساس این آزمون رابطه بین دو متغیّر به صورت مثبت وجود دارد و تقریبا 19 درصد تغییرات متغیّر وابسته (تعلّق مکانی افراد) تحت تأثیر متغیّر مستقل (مدت زمان سکونت) قرار دارد. نتایج پژوهش در سنجش اهمیّت عناصر هویّت‌بخش از دید ساکنین حاکی از آن است که روستای میمند، معادن مس و فیروزه به عنوان مؤلفه هویّتی برجسته شهربابک از نظر پاسخ‌دهندگان می‌باشند. به ‌منظور بررسی رابطه تحصیلات افراد در انتخاب عناصر هویّتی با توجه به ترتیبی‌بودن متغیّرها از آزمون‌های تاوکندال‌بی، گاما و دی‌سامرز برای سنجش رابطه استفاده گردید. از آنجا که در هر سه آزمون، سطح معناداری sig به صورت برابر و برای تمامی مؤلفه‌های مورد آزمایش بالاتر از 0.05 درصد است؛ فرض صفر تأیید می‌گردد و رابطه‌ای میان تحصیلات افراد و انتخاب عناصر هویّت‌بخش وجود ندارد.

واژگان کلیدی: شهربابک، هویّت شهری، تعلّق مکانی، نظریات هویّت مکانی، مؤلفه‌های هویّت‌شهری.


این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "بررسي و تحلیل مؤلفه‌های هویّت‌‌بخش شهری (نمونه موردی: شهربابک)" می‌باشد؛ که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک در تاریخ خردادماه 93 ارائه شده است.


Investigation patterns of natural components in the creation of urban identity (case study: Shahr-e-Babak)

Amineh Zeinali Ghotbabadi -*Master, Islamic Azad University, Shahr-e Babak, Kerman, Iran.

Abstract

In recent decades with the development of industry and technology, growth and development of cities are also thriving. Urbanism and architecture today, regardless of climate, culture and geographic location are being formed similarly in different places. The consequences of neglect to the identity of cities include creation of artificial environments and meaningless, reduction of social interaction, and citizens’ apathy towards their living environment.In this regard, this study was conducted to identify and analyze the components of Shahr-e-Babak identity. The research method is descriptive-analytical. The data collected through questionnaires were analyzed using SPSS software and statistical methods such as frequency distribution, Tavkndal Bi test, and spearman correlation coefficients. The residents’ interest in Shahr-e-Babak was measured using The Likert Scale and in total, 45.8% of respondents had expressed a lot of interest in Shahr-e-babak, which was much higher than expected. In assessing the relationship between the duration of residence and inhabitants’ sense of belong to the place, the significance level of Kendall tau-b correlation is 0.00; therefore, the correlation between the two variables is confirmed. On the other hand, Kendall's tau-b correlation coefficient equals 0.191 respectively. This means that the test is based on the relationship between the two variables, as there are positive. Almost 19 percent of the dependent variable (sense of belonging to the place) is affected by the independent variable (the duration of residence).In order to identify the identity component of Shahr-e-Babak and assessing of its significance from the perspective of residents, 19 components in various aspects of natural, physical, cultural, economic, etc. were considered.The results of the evaluation of the importance of identity component of inhabitants’ views suggest that Meymand village, copper and turquoise mines are the most significant identity components of Shahr-e-Babak and the lowest percentage is dedicated to City River. In order to consider the relationship between gender and education of residents in selecting identity component, kendall's tau, gamma, and Somer’s d were used. In all three tests, the significance level of sig is equaland is more than 0.05; therefore, the null hypothesis is confirmed and there is no relationship between education and identity components.

Keywords: Shahr-e Babak, Urban Identity, Place belong,Place Identity Theories,Urban Identity Components.


* Corresponding Author: : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1394020401.pdf)اصل مقاله[Download]1965 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پائیز و زمستان 1394، صص 1- 108


1- شناسایی نقش مؤلفه های طبیعی در ایجاد هویت شهری (نمونه موردی: شهر بابک)

امینه زینلی قطب آبادی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1966)


2- طراحی شهری آبکنار با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: رودخانه مهاباد)

مهدی ساشورپور؛ ابراهیم الیاسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2636)


3- بازخوانی آرایه های نظام بصری در بافت تاریخی بوشهر (با تأکید بر رویکرد ذهنی)

پویا دولابی*؛ زهره شاعری؛ اقدس حاجب زاده

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2322)


4- بازشناسی منظر فرهنگی- آیینی هورامان با تأکید بر مراسم زیارت پیرشالیار

پردیس حنیفی، ایمن ابراهیمی دهکردی*؛ سید احسان بلادی ده بزرگ

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4147)


5- نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه های بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان حافظیه و شهرداری)

ندا محمدی*؛ ملیحه تقی پور

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5811)


6- ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد استان تهران)

شریف مطوف؛ هاله مهدی پور*؛ فرشته اصلانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3731)


7- تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغ های چهارگانه درمانی

نجمه سعیدیان*؛ کاظم معمارضیاء؛ سید محمد حسین ذاکری؛ امین حبیبی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2185)