پرینت

نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیادهراههای بافت تاریخی (نمونه موری: خیابان حافظیه و شهرداری)

ندا محمدی mail دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران.

 ملیحه تقی پوردکتری معماری، استادیار مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز، فارس، ایران.

چکیده

یکی از این عناصر شهری که سبب جلب توجه شهروندان میشود، مبلمان شهری است. مبلمان شهري ازعواملی است که در ایجاد هوّیت،زیبایی و خوانایی شهر بسیار اهمیّت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده‌راه‌های بافت تاریخی انجام گرفته است. که برای انجام این پژوهش، پیاده‌راه‌های خیابان شهرداری و خیابان حافظیه شیراز به عنواننمونه موردی،مورد مطالعه قرار گرفته است.شیوه تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی می‌باشدو روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مشاهده غیر‌مستقیم است،که در روش غیر‌مستقیم،دو نوع پرسش‌نامه مربوط به دو مکان تاریخی تهیه و تنظیم و بین 118 فرد پیاده(58 نفر در خیابان شهرداری شیراز و 58 نفر در خیابان حافظیه) به صورت تصادفی توزیع گردیده است.داده‌های بدست‌آمده توسط آزمون ضریب همبستگی (همبستگی اسپیرمن) و آزمونT تک نمونه‌ای مورد بررسی قرار‌گرفته است.و ارزش‌گذارى آنها با استفاده از طيف 5 گزينه‌اى ليكرت صورت پذيرفته است. بررسى پايايى پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفاى كرونباخ مورد سنجش قرارگرفته كه مقدار آن870.0 به دست آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد، ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری مناسب در مکان‌های تاریخی سبب کاهش فرسودگی آن مکان‌ها می‌شود. و با بررسی عوامل مؤثر دیگر در این پیاده‌راه می‌توان گفت که عواملی از جمله آرامش و آسایش محیطی و خود بناهای تاریخی عواملی دیگری هستند که در این مکان‌های تاریخی سرزندگی ایجاد می‌کنند.این موارد خود نشان از این موضوع دارد که عواملمؤثر بر سرزندگی از جمله مبلمان شهری نیز با فضای شهری و جذب گردشگران رابطه مؤثری دارد.

 واژگان کلیدی: سرزندگی، طراحی،بافت تاریخی، مبلمان شهری، فرسودگی


The Role of Urban Furniture in the Vitality of Historical Context Sidewalks (investigation: Shahrdari Street and Hafeziyeh Street)

Neda Mohammadi*-Graduate Student in Architecture, Hafez Institute, Shiraz, Iran

Malihe Taghipour Assistant Prof. in Architecture, Department of Architecture, College of Art and Architecture, Hafez Institute, Shiraz, Iran

Abstract

In architecture and urban design, considering the ideas of citizens is one of the most important factors for designing. That is to say, what features the space and surrounding environment should have in order to attract people. One of these urban elements that cause this attractiveness is urban furniture.Urban furniture is an element, which is very important in terms of creating identity, beauty, and readability of the city.From the perspective of a western theorist, if city intelligence should be identified, its urban furniture has to be considered. According to this perspective, we realize the importance of urban furniture. The present study aims at investigating the role of urban furniture in the vitality of historical context sidewalks. To conduct this research, the sidewalks of Shahrdari and Hafezieh streets in Shiraz were selected as samples. The study is a combined research and the data collection was done through library and indirect observation methods. In the indirect method, two types of questionnaires related to two historical places were provided and randomly distributed among 118 pedestrians (58 people on Shahrdari Street and 58 ones on Hafeziyeh Street in Shiraz). The collected data were investigated by Correlation Coefficient Test (Spearman Correlation) andSingle-sample T-test and were evaluated using the 5-point Likert scale. Reliability of the questionnaires assessed using Cronbach's Alpha was 0.870. Results of the present study indicate that creating vitality by using appropriate urban furniture in historical places may reduce the depreciation of those places. Investigating other factors effective on these sidewalks, it is to say thatfactors, such as environmental comfort as well as the monuments themselves, make these historical places lively.It is implied that the factors effective on vitality, including urban space, have an effective relationship with urban space and tourist's attraction.

 Keywords:Vitality, Design,Historical context, Urban furniture, Depreciation.


* Corresponding Author: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوست ها:
دانلود این فایل (JULR1394020405.pdf)اصل مقاله[دانلود]5810 kB

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پائیز و زمستان 1394، صص 1- 108


1- شناسایی نقش مؤلفه های طبیعی در ایجاد هویت شهری (نمونه موردی: شهر بابک)

امینه زینلی قطب آبادی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 1966)


2- طراحی شهری آبکنار با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: رودخانه مهاباد)

مهدی ساشورپور؛ ابراهیم الیاسی*

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2636)


3- بازخوانی آرایه های نظام بصری در بافت تاریخی بوشهر (با تأکید بر رویکرد ذهنی)

پویا دولابی*؛ زهره شاعری؛ اقدس حاجب زاده

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2322)


4- بازشناسی منظر فرهنگی- آیینی هورامان با تأکید بر مراسم زیارت پیرشالیار

پردیس حنیفی، ایمن ابراهیمی دهکردی*؛ سید احسان بلادی ده بزرگ

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 4147)


5- نقش مبلمان شهری در سرزندگی پیاده راه های بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان حافظیه و شهرداری)

ندا محمدی*؛ ملیحه تقی پور

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 5811)


6- ارزیابی خطر سیل ناشی از عوامل انسانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد استان تهران)

شریف مطوف؛ هاله مهدی پور*؛ فرشته اصلانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 3731)


7- تبیین میزان تطابق الگوی منظر باغ ایرانی و باغ های چهارگانه درمانی

نجمه سعیدیان*؛ کاظم معمارضیاء؛ سید محمد حسین ذاکری؛ امین حبیبی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله (K 2185)