پرینت

شناسایی مؤلفه های عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء هویّت منظر‌ِشهری و افزایش حس تعلق شهروندان

امیررضا کریمی­آذری- استادیار، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت. 

مهسا صفرنژاد- کارشناس‌ارشد معماری، دانشگاه گیلان، رشت.

چکیده

بحث نماسازی در ساختمان و ساخت بدنه‌ِشهری یک بحث هویّتی و فرهنگی است. افزايش ساخت‌وسازهاي شهري، مشخص نبودن محدوده ساخت‌وساز، گسترش انبوه‌سازي در سال‌هاي اخير سبب شده است، كه نماي بسياري از شهرها دچار نوعي بي‌نظمي شود که این بهم­ریختگی در منظر‌ِشهری ما بیشتر ناشی از تقلیدهای کوکورانه از سبک­های معماری و نبود متغیرهای دسته­بندی­شده، جهت به‌کارگیری در طراحی نماها است. از طرفی وجود نماهای گوناگون در پوسته­های شهری باعث بر هم خوردگی زیبایی کلِ شهر گردیده‌است. لذا شناسایی و تدوین مؤلفه­های عینی و ذهنی برای طراحی نمای مطلوب و یکپارچه در شهر ضروری می‌باشد، چرا که وجود تنوع و ناهمگونی در نماهای شهری نوعی‌ بی‌هویّتی و عدم‌ یکپارچگی و پیوستگی در مفاهیم مرتبط با معماری در حوزه نما و منظر شهری‌ را به وجود آورده است. بنابراین به‌نظر می­رسد ارتقاء هویّتِ شهر و افزایش حس تعلق و خاطره­انگیزی شهروندان به شکل‌دهی و زیبایی نماها در شهر وابسته است که این امر با شناسایی و بهره­مندی از اصول تدوین‌شده مشخص برای طراحی نما میسر می­گردد. لذا با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه منابع کتابخانه­ای با هدف بازخوانی هویّت بصری در نماهای شهری در انطباق با مؤلفه‌های هویّت­بخش معماری به اهمیّت و تأثیر نما در هویّت­بخشی به محیط و متغیرهای مؤثر در نماسازی که موجب ارتقاء هویّت و افزایش حس تعلق شهروندان می‌شود، پرداخته شده­است. یافته­ها نشان داده، شاخص­هایی چون تناسبات، هماهنگی، رنگ، مقیاس، خطوط آسمان و تركیب­بندی در بعد عینی و معنی­داری و آموزندگی و خاطره­انگیزی در بعد ذهنی در طراحی نما تأثیرگذار است.

واژگان کليدي: نما، منظر شهری، حس تعلق شهروندان، هویّت، مؤلفه­های عینی و ذهنی.

پیوست ها:
دانلود این فایل (06.pdf)اصل مقاله[Download ]1437 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 6،پائیز و زمستان 1395، صص 1- 140


1- نقش مدل KANOدر ارزیابیکیفیت فضایهای عمومی شهری با سنجش مؤلفه­ های مؤثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری

سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


2- بازطراحیبوستان‌های‌شهریبا‌ تأکیدبرتوسعهاجتماع‌پذیری (مورد مطالعه: بوستان‌های شهرمهاباد)

ابراهیم الیاسی، مهدی زندیه، آکام محمودی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


3- ارزیابی اهمیت نقش مؤلفه­های منظر شهری بر کیفیت  زندگی شهروندی(مطالعه موردی: شهر گرگان) 

مهدی خداداد، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


4- بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکان­ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی کاشت پایدار(مطالعه موردی: پارک تاجیکستان استان البرز)

فائزه چهرآذر، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر، یاسر معرب

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


5- تأثیر مؤلّفه‌های منظر شهری در آرامش شهروند (نمونه موردی: محلّه کوی معلّم شهر بجنورد)

سهیلا صادقی، احمدرضا کشتکار قلاتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


6-شناسایی مؤلفه ­های عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء هویّت منظر‌ِشهری و افزایش حس تعلق شهروندان

امیررضا کریمی­ آذری، مهسا صفرنژاد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


7- شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه، ابراهیم الیاسی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


 8-بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی

text blockمشاهده چکیده file pdf-smallدریافت اصل مقاله