پرینت

شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه- دانشیار معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

ابراهیم الیاسی*- کارشناسی ارشدطراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر ارائه راهبردهایی برای طراحی منظر در هسته مرکزی شهر مهاباد به عنوان شناسنامه واقعی شهرها است و همچنینشناختقابلیّت‌هاوتنگناهايداخلیبافتدر هسته مرکزی، فرصت‌هاوتهدیدهايبیرونیودرنتیجهتحلیلوامکان‌سنجیبهره‌منديازفرصتهاي توسعه‌ای وارتقاءزیست،سکونت‌وفعالیت‌ها دربافتقدیموهستهمرکزيشهر  مهاباد می‌باشد. اینپژوهشازنوع‌ کاربرديبوده و برای‌جمع‌آوری اطلاعات از‌سه روش، میدانی (تکنیک Placecheck)، تکنیک سوات (swot) وکتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش نظری (تحقیقات اسنادی وکتابخانه‌ای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (كتب، نشريات، نتايج همايش‌ها وكنفرانس‌ها) وهمچنین پايگاه‌هاى شبكه‌اى پردازش‌مربوطه اطلاعات لازم‌گردآوری گردیده است. در روش میدانی با استفاده از تکنیک (Placecheck(در این روش تعدادی از سؤالات مرتبط با موضوع مطرح ودر بین مردم پخش شده است وپس از ارزیابی، دیدگاه آنان را مبنای طراحی قرار داده شده است، و در تکنیک (swot)،در این روش به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت، در ابعاد کالبد- فضایی، اجتماعی، زیستمحیطی، عملکردی، حمل ونقل- ترافیک، اقتصادی وادراکی وبصری محدوده موردنظر پرداخته شده است.نتایجتحقيقنشانمی دهداولویّتاولبرايبرنامه‌ریزيراهبردي طراحی منظر دربافتقدیم جهتاستراتژيرشدوتوسعهاست،بهطوريکهاینراهبردشاملارتقاء کیفیتکالبدي ‌فضایی،ارتقاء کیفیتمحیطی،ارتقاء کیفیتاجتماعی-فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن به صورت جداولی در انتها اورده شده است. یافته‌های پژوهش در نهایت به‌صورت دستورالعمل‌های اقدامی می‌باشد که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت محیط در هسته مرکزی شهر مهاباد معیارها و زیر‌معیارهای طراحی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی:طراحی منظر، کیفیّت محیط،فضايشهري، هستهمرکزی، مهاباد، سوات، مکانسنجی

پیوست ها:
دانلود این فایل (07.pdf)اصل مقاله[Download ]1989 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 6،پائیز و زمستان 1395، صص 1- 140


1- نقش مدل KANOدر ارزیابیکیفیت فضایهای عمومی شهری با سنجش مؤلفه­ های مؤثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری

سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


2- بازطراحیبوستان‌های‌شهریبا‌ تأکیدبرتوسعهاجتماع‌پذیری (مورد مطالعه: بوستان‌های شهرمهاباد)

ابراهیم الیاسی، مهدی زندیه، آکام محمودی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


3- ارزیابی اهمیت نقش مؤلفه­های منظر شهری بر کیفیت  زندگی شهروندی(مطالعه موردی: شهر گرگان) 

مهدی خداداد، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


4- بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکان­ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی کاشت پایدار(مطالعه موردی: پارک تاجیکستان استان البرز)

فائزه چهرآذر، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر، یاسر معرب

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


5- تأثیر مؤلّفه‌های منظر شهری در آرامش شهروند (نمونه موردی: محلّه کوی معلّم شهر بجنورد)

سهیلا صادقی، احمدرضا کشتکار قلاتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


6-شناسایی مؤلفه ­های عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء هویّت منظر‌ِشهری و افزایش حس تعلق شهروندان

امیررضا کریمی­ آذری، مهسا صفرنژاد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


7- شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه، ابراهیم الیاسی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


 8-بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی

text blockمشاهده چکیده file pdf-smallدریافت اصل مقاله