پرینت

بازطراحی بوستانهای شهری با تأکید بر توسعه اجتماع چذیری (مورد مطالعه: بوستانهای شهر مهاباد)

ابراهیم الیاسی- کارشناسی ارشدطراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.

مهدی زندیه- دانشیار معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

آکام محمودی-دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، آ.غ، ایران.

چکیده

فضاهاوعرصههایعمومییکیازعناصرضروریواساسیزندگیروزمرهشهریومهمترینبخششهرهابهشمارمیروند،دراینمیانپارکهایشهریبهعنوانبخشمهمیازفضاهایعمومیوبازنمودزندگیمدرنشهری،محیطهاییبرایلذت،تفریح،گذراناوقاتفراغت،زندگیاجتماعیوتبادلفرهنگ،افکار،دیدگاهها،عقایدونظراتهستند.دردورانمعاصرباافزایشفردگرایی،عملکرداجتماعیبسیاریازفضاهایعمومیازجملهپارکهایشهریازبینرفتهاست،لذاتوجهبهمحیطکالبدیپارکهابهعنوانمحملیبرایبازیابیهمجواریازدسترفتهانسانها،درجهتنزدیکترکردنآنانبهیکدیگروجبرانبخشیازتعاملاتاجتماعیازدسترفتهاهمیتبیشترییافتهاست.اینپژوهشباهدفشناساییابعادمؤثربراجتماعپذیریپارکهایشهری،قصدداردباسازگاریهرچهبیشترشرایطکالبدیومعناییمحیطپارکهایشهریمنطبقبرنیازهاوخواستههایکاربرانفضا،پارکهاراتبدیلبهفضاییجامعه‌پذیرسازد.لذاپسازبررسیسوابقموضوعدربخشمبانینظری،بااستخراجشاخصهایمؤثراجتماعپذیریدرمحدودهموردمطالعهازطریقنظرسنجیارزیابیگردید.دربخشنظرسنجیپاسخدهندگانبهصورتتصادفیساده، و به تعداد 384 نفرانتخابگردیدند.داده‌هابااستفادهازنرمافزارآماریspssتحلیلگردیدندوروابطمعناداربینمتغیرهایدخیلدراجتماعپذیری،استنباطگردیدند.براساسنتایجبهدستآمدهازپرسشنامهها،بینشاخص‌هایاجتماع پذیریکهشاملمعیارهایخواناییوکیفیت محیط،الگوهای فرهنگی- اجتماعی،منظروعناصرگیاهی،حیات جمعی وسرزندگی،مدیریت،کاربریهایهمجوارو آسایش وامنیت روانی و ...راشاملمیشودومطلوبیتاجتماعپذیریدرفضایپارک‌هایشهریارتباطمعناداریوجوددارد.بهمعنایاینکهباارتقایویژگیهایکالبدیپارکهایشهری،اجتماعپذیرینیزبهبودخواهدیافت.بینشاخصهایمعناییمحیطنیزکهمعیارهایسرزندگی،خاطره،آسایشوراحتی،زیبایی،ایمنیوامنیترادربرمیگیردواجتماعپذیریپارکهایشهریهمبستگیارتباطمعناداروجوددارد.

واژگان کلیدی:  پارک های شهری، فضای جمعی، اجتماع پذیری، حیات جمعی، سرزندگی.

پیوست ها:
دانلود این فایل (02.pdf)اصل مقاله[Download ]1686 kB

شماره جاری: دوره 3، شماره 6،پائیز و زمستان 1395، صص 1- 140


1- نقش مدل KANOدر ارزیابیکیفیت فضایهای عمومی شهری با سنجش مؤلفه­ های مؤثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری

سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


2- بازطراحیبوستان‌های‌شهریبا‌ تأکیدبرتوسعهاجتماع‌پذیری (مورد مطالعه: بوستان‌های شهرمهاباد)

ابراهیم الیاسی، مهدی زندیه، آکام محمودی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


3- ارزیابی اهمیت نقش مؤلفه­های منظر شهری بر کیفیت  زندگی شهروندی(مطالعه موردی: شهر گرگان) 

مهدی خداداد، مریم بیرانوندزاده، نوبخت سبحانی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


4- بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکان­ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی کاشت پایدار(مطالعه موردی: پارک تاجیکستان استان البرز)

فائزه چهرآذر، اسماعیل صالحی، یحیی چهرآذر، یاسر معرب

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


5- تأثیر مؤلّفه‌های منظر شهری در آرامش شهروند (نمونه موردی: محلّه کوی معلّم شهر بجنورد)

سهیلا صادقی، احمدرضا کشتکار قلاتی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


6-شناسایی مؤلفه ­های عینی و ذهنی مؤثر در طراحی نما در جهت ارتقاء هویّت منظر‌ِشهری و افزایش حس تعلق شهروندان

امیررضا کریمی­ آذری، مهسا صفرنژاد

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله


7- شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه، ابراهیم الیاسی

text block مشاهده چکیده / file pdf-small دریافت اصل مقاله 


 8-بررسی نقش نورپردازی منظر پیادهراهها در افزایش کیفیّت پیادهروی شهروندان (نمونه‌ موردی: پیاده‌راه خیابان ساحلی قم)

سید هادی حسینی

text blockمشاهده چکیده file pdf-smallدریافت اصل مقاله