پرینت

بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکانها و فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی کاشت پایدار(مطالعه موردی: پارک تاجیکستان استان البرز)

فائزه چهرآذر- کارشناس‌ارشد آموزش محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اسماعیل صالحی- دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

یحیی چهرآذر- کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

یاسر معرب-کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

چکیده

طراحی کاشت پایدار یکی از مواردی است که در جنبه اجتماعی توسعه پایدار ایفای نقش می­کند. در چیدمان گیاهی تمام عناصر طراحی از قبیل اندازه، فرم، رنگ و بافت گیاهان دارای اهمیّت است و به صورت ترکیبی استفاده می­گردد. عنصر بافت یکی از عناصر مهم در طراحی کاشت است. برای نشان دادن اهمیّت این عنصر در این پژوهش سعی بر آن شده تا ضمن بیان مفاهیمی چون فضای سبز شهری، پایداری، طراحی کاشت به بررسی عنصر بافت گیاه و تأثیری که خواص بافت گیاه در فضا از قبیل کوچک و بزرگ کردن فضا، تغییر اندازه و عمق فضا، به‌طور کلی جنبه­های روانی آن در طراحی ایجاد می­کند و همچنین تأثیر بافت گیاه در کنترل عوامل محیطی در طراحی کاشت مورد بررسی قرار گیرد که نشان می­دهد بافت گیاه که یکی از عناصر زیبایی و عملکرد اکولوژیک گیاه محسوب می­گردد و می­توان از این خاصیت گیاه در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و همچنین در جهت طراحی کاشت موفق فضاهای سبز شهری و بهبود شرایط محیطی به کار برده شود و همچنین از نظر زیبا شناختی بصری برای عدم یکنواختی و ایجاد تنوع و تعادل بصری در  هنگام کاشت هر سه بافت گیاه که شامل ریز، متوسط و درشت با یکدیگر ترکیب شوند هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بافت گیاهان در مکان­ها و فضاهای شهری است و پارک تاجیکستان به‌عنوان منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته که با  استفاده از روش توصـيفي- تحليلي و برداشت ميداني به بررسی  وضع موجود طراحی کاشت از نظر عنصر بافت در  منطقه مورد مطالعه پرداخته است. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است منطقه مورد مطالعه در نواحی مختلف سایت هیچگونه ترکیب مناسب و اصولی از نظر زیبا‌شناسی و اکولوژیکی در بین انواع بافت­های ریز، متوسط و درشت گیاهان به کار برده شده در فضاهای مختلف سایت وجود ندارد. و با ترکیب افراطی برخی از بافت­ها در کنار یکدیگر موجب ایجاد یکنواختی در برخی فضاها گردیده و در بیننده احساس کسلی ایجاد می­کند. همچنین در جهت بهبود شرایط محیطی سایت از نظر اکولوژیکی هم مد نظر قرار نگرفته  به‌طور کلی در سایت مورد مطالعه به هیچکدام از اصول  طراحی کاشت در ترکیب با عنصر بافت گیاهان توجهی صورت نگرفته است.

واژگان کلیدی: فضایسبز شهری، کیفیت فضاها، طراحی کاشت پایدار ، بافت گیاه، کیفیت بصری

پیوست ها:
دانلود این فایل (04.pdf)اصل مقاله[Download ]1372 kB