پرینت

تأثیر مؤلّفه‌های منظر شهری در آرامش شهروندان (نمونه موردی: محلّه کوی معلّم شهر بجنورد)

سهیلا صادقی- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه خزر، محمودآباد، ایران.

احمدرضا کشتکار قلاتی- دکترای معماری منظر و مدرس دانشگاه، محمودآباد، ایران.

چکیده

در جوامع امروزی، آرامش و آسایش یکی از پارامترهای ضروری برای ساکنین مناطق شهریست. چراکه عدم وجود آرامش باعث به وجود آمدن مشکلات روانی و اجتماعی می‌گردد که این مسأله به متلاشی شدن جامعه شهری می‌انجامد. برآوردن این نیاز به طرق مختلف صورت می‌پذیرد؛ یکی از این مؤلّفه‌ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، ایجاد آسایش بصری از طریق ویژگی‌های بصری است، زیرا حسّ بینایی تأثیرگذارترین عامل از میان حواس چندگانه در ارتباط بین انسان و محیط می‌باشد و در صورتی که ویژگی‌های بصری درست و به‌جا در منظر شهری استفاده شوند، می‌توانند به به‌وجود آمدن محیطی ایمن‌تر و مطلوب‌تر کمک نمایند. علّت این که سیمای شهرهای ما عاری از کیفیت است و القا کننده‌ آرامش و بهره‌برداری از فضا نیست، عدم توجّه مدیران شهری بوده که برنامه جامعی برای موضوع آسایش بصری تهیه نکرده‌اند؛ همچنین با گسترش بی ضابطه بسیاری از شهرها و افزایش جمعیت، رفته رفته به این مهم کمتر توجّه شده و همین امر موجب آشفتگی بصری گردیده است. در مورد آسایش بصری و منظری شهری تحقیقات گسترده‌ای صورت پذیرفته است. از جمله این تحقیقات می‌توان به پژوهش گوردن کالن، سایمون بل، اسماعیل صالحی، هدی علوی طبری، محمّد آتشین بار، مسعود متولّی و نیز تحقیقات متفاوت دیگری که در قالب کیفیت محیطی و منظر شهری توسط دانشمندان مختلف صورت گرفته و اشاره به اهمّیّت این موضوع در شهرها دارد اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهایی مناسب جهت کمک به ایجاد مفهوم آرامش از طریق آسایش بصری در محیط شهریست .روش تحقیق در این مقاله‌، به صورت تحلیلی و مطالعات میدانی و شیوه و ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد که مبانی مورد نیاز گردآوری و بررسی، سپس با توجّه به آن‌ها، نمونه موردی مورد پژوهش، مقایسه و با استفاده از پرسشنامه و نرم‌افزارspssتحلیل شده، و راهکارها در قالب جدولی برای ایجاد حسّ آرامش با توجّه به ویژگی‌های بصری در محیط نمونه مورد مطالعه، ارائه شده است .با توجّه به مقایسه و راهکارهای ارائه شده، نتایج برای دستیابی به احساس آرامش از طریق ویژگی‌های بصری در محلّه کوی معلّم به صورت موردی بیان شده است.

واژگان کلیدی: آسایش بصری، حس بینایی، تعادل بصری، منظر شهری، آرامش.

پیوست ها:
دانلود این فایل (05.pdf)اصل مقاله[Download ]1729 kB