پرینت

شناسایی راهبردهای طراحی منظر فضاهای شهری به منظور ارتقاءکیفیت محیط (مورد مطالعه: هستۀ مر‌‌‌‌کزی شهر مهاباد)

مهدی زندیه- دانشیار معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

ابراهیم الیاسی*- کارشناسی ارشدطراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر ارائه راهبردهایی برای طراحی منظر در هسته مرکزی شهر مهاباد به عنوان شناسنامه واقعی شهرها است و همچنینشناختقابلیّت‌هاوتنگناهايداخلیبافتدر هسته مرکزی، فرصت‌هاوتهدیدهايبیرونیودرنتیجهتحلیلوامکان‌سنجیبهره‌منديازفرصتهاي توسعه‌ای وارتقاءزیست،سکونت‌وفعالیت‌ها دربافتقدیموهستهمرکزيشهر  مهاباد می‌باشد. اینپژوهشازنوع‌ کاربرديبوده و برای‌جمع‌آوری اطلاعات از‌سه روش، میدانی (تکنیک Placecheck)، تکنیک سوات (swot) وکتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش نظری (تحقیقات اسنادی وکتابخانه‌ای) با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود (كتب، نشريات، نتايج همايش‌ها وكنفرانس‌ها) وهمچنین پايگاه‌هاى شبكه‌اى پردازش‌مربوطه اطلاعات لازم‌گردآوری گردیده است. در روش میدانی با استفاده از تکنیک (Placecheck(در این روش تعدادی از سؤالات مرتبط با موضوع مطرح ودر بین مردم پخش شده است وپس از ارزیابی، دیدگاه آنان را مبنای طراحی قرار داده شده است، و در تکنیک (swot)،در این روش به نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت، در ابعاد کالبد- فضایی، اجتماعی، زیستمحیطی، عملکردی، حمل ونقل- ترافیک، اقتصادی وادراکی وبصری محدوده موردنظر پرداخته شده است.نتایجتحقيقنشانمی دهداولویّتاولبرايبرنامه‌ریزيراهبردي طراحی منظر دربافتقدیم جهتاستراتژيرشدوتوسعهاست،بهطوريکهاینراهبردشاملارتقاء کیفیتکالبدي ‌فضایی،ارتقاء کیفیتمحیطی،ارتقاء کیفیتاجتماعی-فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن به صورت جداولی در انتها اورده شده است. یافته‌های پژوهش در نهایت به‌صورت دستورالعمل‌های اقدامی می‌باشد که در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت محیط در هسته مرکزی شهر مهاباد معیارها و زیر‌معیارهای طراحی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی:طراحی منظر، کیفیّت محیط،فضايشهري، هستهمرکزی، مهاباد، سوات، مکانسنجی

پیوست ها:
دانلود این فایل (07.pdf)اصل مقاله[Download ]1989 kB