پرینت

بازطراحی بوستانهای شهری با تأکید بر توسعه اجتماع چذیری (مورد مطالعه: بوستانهای شهر مهاباد)

ابراهیم الیاسی- کارشناسی ارشدطراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان، زنجان، ایران.

مهدی زندیه- دانشیار معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

آکام محمودی-دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، آ.غ، ایران.

چکیده

فضاهاوعرصههایعمومییکیازعناصرضروریواساسیزندگیروزمرهشهریومهمترینبخششهرهابهشمارمیروند،دراینمیانپارکهایشهریبهعنوانبخشمهمیازفضاهایعمومیوبازنمودزندگیمدرنشهری،محیطهاییبرایلذت،تفریح،گذراناوقاتفراغت،زندگیاجتماعیوتبادلفرهنگ،افکار،دیدگاهها،عقایدونظراتهستند.دردورانمعاصرباافزایشفردگرایی،عملکرداجتماعیبسیاریازفضاهایعمومیازجملهپارکهایشهریازبینرفتهاست،لذاتوجهبهمحیطکالبدیپارکهابهعنوانمحملیبرایبازیابیهمجواریازدسترفتهانسانها،درجهتنزدیکترکردنآنانبهیکدیگروجبرانبخشیازتعاملاتاجتماعیازدسترفتهاهمیتبیشترییافتهاست.اینپژوهشباهدفشناساییابعادمؤثربراجتماعپذیریپارکهایشهری،قصدداردباسازگاریهرچهبیشترشرایطکالبدیومعناییمحیطپارکهایشهریمنطبقبرنیازهاوخواستههایکاربرانفضا،پارکهاراتبدیلبهفضاییجامعه‌پذیرسازد.لذاپسازبررسیسوابقموضوعدربخشمبانینظری،بااستخراجشاخصهایمؤثراجتماعپذیریدرمحدودهموردمطالعهازطریقنظرسنجیارزیابیگردید.دربخشنظرسنجیپاسخدهندگانبهصورتتصادفیساده، و به تعداد 384 نفرانتخابگردیدند.داده‌هابااستفادهازنرمافزارآماریspssتحلیلگردیدندوروابطمعناداربینمتغیرهایدخیلدراجتماعپذیری،استنباطگردیدند.براساسنتایجبهدستآمدهازپرسشنامهها،بینشاخص‌هایاجتماع پذیریکهشاملمعیارهایخواناییوکیفیت محیط،الگوهای فرهنگی- اجتماعی،منظروعناصرگیاهی،حیات جمعی وسرزندگی،مدیریت،کاربریهایهمجوارو آسایش وامنیت روانی و ...راشاملمیشودومطلوبیتاجتماعپذیریدرفضایپارک‌هایشهریارتباطمعناداریوجوددارد.بهمعنایاینکهباارتقایویژگیهایکالبدیپارکهایشهری،اجتماعپذیرینیزبهبودخواهدیافت.بینشاخصهایمعناییمحیطنیزکهمعیارهایسرزندگی،خاطره،آسایشوراحتی،زیبایی،ایمنیوامنیترادربرمیگیردواجتماعپذیریپارکهایشهریهمبستگیارتباطمعناداروجوددارد.

واژگان کلیدی:  پارک های شهری، فضای جمعی، اجتماع پذیری، حیات جمعی، سرزندگی.

پیوست ها:
دانلود این فایل (02.pdf)اصل مقاله[Download ]1686 kB