پرینت

درباره نشریه

دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی می پردازد. کلید واژه «منظر» (scape) به مثابه فصل مشترک طراحی منظر و طراحی شهری، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را دربر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


محورهای اصلی نشریه

  • رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی
  • دیالوگ تاریخی انسان و محیط طبیعی در تاریخ شهرسازی ایران و جهان
  • ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری
  • مطالعات تطبیقی منظر و تاریخ منظرسازی ایران و جهان در انواع سکونتگاهها
  • منظر ایرانی و فرآیند شکل گیری و تحول آن در قرارگاه های شهری

موضوعات نشریه

- منظر تاریخی شهر
- تاریخ منظر و باغ ایرانی
- منظر فرهنگی و طبیعی
- منظر عینی و ذهنی
- سیمای شهر و منظر خیابان
- کیفیات بصری شهر
- پارک و فضای سبز شهر
- فضاهای باز شهری
- مطالعات تطبیقی منظر
- مورد پژوهی منظر
- مبانی نظری منظر


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.