پرینت

فرآیند پذیرش مقالات

قوانین و مراحل پذیرش و چاپ مقاله:

1 - مقاله بايد ويراستاري محتوايي و ادبي داشته باشد در غير اين صورت با مشاهده ضعف در محتوا و ادبيات متن، دفتر نشريه از پذيرش مقاله معذور است.

2- تنها آن دسته از مقالات که توسط سردبیر جهت ارسال به داوري، مناسب تشخيص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.

3- داوري مقالات پس از تأييد سردبير و هيأت تحريريه، توسط دو تن از اساتيد مجرب و متخصص موضوع مقاله داوري ميشود.

4- پس از چاپ مقاله یک نسخه از نشریه، به هريك از نويسندگان اهدا خواهد شد.

5- مقالات برگرفته از رساله يا پايان نامه دانشجويان با نام استاد راهنما یا مشاوران و دانشجو به صورت توأم با مسئوليت استاد راهنما منتشر ميشود يا بر اساس توافق میان نويسندگان تقدم و تأخير متفاوتي در درج نام نويسندگان لحاظ خواهد شد.

6- دوفصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.


proccess-1