پرینت

نمایه نشریه در «پرتال جامع علوم انسانی»

با توجه به هماهنگی به عمل آمده میان دوفصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» و «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، مجوز نمایه نشریه در پرتال پژوهشگاه صادر گردیده است. از این روی، این نشریه از شماره نخست خود در «پرتال جامع علوم انسانی» پژوهشگاه نمایه خواهد شد. در حال حاضر پرتال جامع علوم انسانی با بیش از 300 هزار داده علمی که حدود 225 هزار داده آن تمام متن می باشد میزبان جامعه علمی و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی می باشد. در این پایگاه تا کنون بیش از 1000 نشریه  نمایه شده است و داده ها برای نخستین بار بر اساس چهار معیار مستقل موضوع، صاحب اثر، زمان و منبع انتشار طبقه‌بندی شده و در دسترس قرار گرفته‌اند. در حال حاضر روزانه به طور متوسط 25 هزار کاربر از پرتال جامع علوم انسانی بازدید می نمایند که میزان صفحات بازدید شده در یک روز به طور میانگین 80 هزار صفحه می باشد (اطلاعات تکمیلی). تلاشهای مشابهی جهت نمایه نشریه در سایر پرتالها و بانکهای اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی در دست اقدام است.

 دفتر تحریریه