پرینت

همکاری دکتر خاکزند در هیات تحریریه

دکتر مهدی خاکزند (استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران) به جمع هیات تحریریه دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر پیوستند. سوابق علمی و اجرایی ایشان را می توانید از این لینک مشاهده نمائید. و یا روزمه را از اینجا دانلود کنید.