پرینت

همکاری دکتر زندیه در هیات تحریریه

دکتر مهدی زندیه (دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ) به جمع هیات تحریریه دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر پیوستند. سوابق علمی و اجرایی ایشان را می توانید در این لینک مشاهده نمائید.