پرینت

حضور دکتر بهزادفر در هیات تحریریه

استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهزادفر با قبول درخواست عضویت در هیات تحریریه به جمع اعضای گروه دبیران نشریه «پژوهشهای منظر شهر» پیوستند و بدینوسیله هیات تحریریه نشریه در این مرحله تکمیل گردید. بخشی از سوابق ایشان را می توانید در این لینک بیابید. سردبیر و مدیرمسؤل نشریه ضمن سپاس از حضور همه اعضای هیات تحریریه حضور ایشان را سرآغازی شایسته برای نشریه تلقی می نماید.