پرینت

اخذ شماره شاپا

در تاریخ 4/5/ 1393 شماره شاپا نشریه از کتابخانه ملی ایران اخذ گردید. بدین ترتیب نشریه «پژوهشهای منظر شهر» از شماره نخست با شاپای استاندارد منتشر خواهد شد.

ISSN: 2383-1693