پرینت

نمایه نشریه در سیویلیکا

با توجه به عقد قرار داد همکاری میان دوفصلنامه و پایگاه سیویلیکا، از این پس دوفصلنامه پژوهشهای منظر شهر در بخش نشریات و ژورنالهای آن پایگاه نمایه می گردد و بدین ترتیب در دسترس گروه کثیری از اعضای دانشگاهی خواهد بود.